Cách tạo bài đăng ở Activity Stream và Nhiệm vụ từ Email

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Nếu bạn cần khách hàng hoặc người dùng Extranet của mình tạo các bài đăng ở Activity Stream hoặc tạo nhiệm vụ. Họ có thể làm điều này bằng cách họ sẽ gửi email đến một địa chỉ email đặc biệt.

Cách tạo một nhiệm vụ từ Email

Mở trang hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào Security

taskactivemail1.jpg
Hình 1: Nhấp vào Security

Nhấp vào Forwarding Addresses và saop chép địa chỉ email được chỉ định trong trường To create task.

taskactivemail2.jpg
Hình 2: Nhấp vào Forwarding Addresses và saop chép địa chỉ email trong trường To create task.

Bạn có thể sử dụng địa chỉ này để gửi Email các nhiệm vụ cho chính mình hoặc chia sẻ nó cho đồng nghiệp, đối tác hoặc khách hàng của mình để tạo nhiệm vụ cho bạn.

Chỉ cần chuyển tiếp hoặc gửi một Email tới địa chỉ này với chủ đề là tên của nhiệm vụ, phần mô tả nhiệm vụ nằm ở văn bản. Đính kèm tệp vào Email và chúng sẽ được thêm dưới dạng tệp đính kèm vào nhiệm vụ ở Bitrix24 của bạn.

tasksactivitystreamemail2.png
Hình 3: Địa chỉ Email được chỉ định trong trường To create task.

Lưu ý: Tệp đính kèm không được vượt quá 25Mb

Nhiệm vụ mới được tạo cho bạn từ Email sẽ trông giống như những form nhiệm vụ của Bitrix24, bạn có thể chỉnh sửa nó bất cứ lúc nào.

Ví dụ: bạn có thể chuyển nó cho người dùng khác, thêm người quan sát hoặc người tham gia, đặt thời hạn,… Người chịu trách nhiệm (responsible person) và người tạo nhiệm vụ (task creator) được mặc định là người gửi Email tới.

tasksactivitystreamemail3.png
Hình 4: Bạn có thể chỉnh sửa task được tạo từ Email.

Tạo một bài đăng Activity Stream từ một Email

Mở trang hồ sơ của bạn > Nhấp vào Security

taskactivemail1.jpg
Hình 5: Nhấp vào Security.

Nhấp vào Forwarding Addresses và sao chép địa chỉ được chỉ định trong trường To create task

taskactivemail3.jpg
Hình 6: Nhấp vào Forwarding Addresses và saop chép địa chỉ email trong trường To create task.

Gửi Email tới địa chỉ này, chỉ định tiêu đề là tên chủ đề của Email, bài đăng sẽ được viết trong phần văn bản của Email. Đính kèm tệp vào Email và chúng sẽ được thêm dưới dạng tệp đính kèm vào bài đăng trong Activity Stream.

tasksactivitystreamemail5.png
Hình 7: Địa chỉ Email được chỉ định trong trường To create task.

Lưu ý: Tệp đính kèm không được vượt quá 25Mb.

Có nhiều trường hợp điều này có thể có ích, như một Email quan trọng từ khách hàng đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức hoặc tin nhắn từ đồng nghiệp, người chỉ có quyền truy cập vào Email lúc này.

Theo mặc định, bài đăng ở Activity Stream sẽ được tạo bằng cách chuyển tiếp từ Email mà bạn gửi cho khách hàng đến Activity Stream của chính bạn. Nếu bạn muốn thêm người tham gia vào cuộc trò chuyện, bạn chỉ cần nhấp vào More > Add Recipients.

tasksactivitystreamemail6.png

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng phiên bản Bitrix24 On – Premise (hoặc gói Bitrix24 Cloud Professional với tùy chọn Own Domain), bạn cân có tài khoản Bitrix24 có thể truy cập vào Internet để có thể tạo bài đăng ở Activity Stream bằng cách gửi Email. Ngoài ra, hãy đảm bảo trên Bitrix24 của bạn đã có bản MX email – 001.bitrix24.com. Để làm điều này, bạn hãy liên hệ với quản trị viên trên miền của bạn. Gói Bitrix24 Cloud khác người dùng không cần làm điều này.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 106