Bộ đếm CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể đã nhận thấy các bộ đếm phía trên Danh sách hồ sơ CRM hoặc chế độ xem Kanban. Các bộ đếm này hiển thị số lượng bản ghi CRM bị giới hạn bởi tham số Hạn chót hoạt động. Bạn sẽ tìm thấy 3 loại bộ đếm trên trang hồ sơ CRM:

  • Không có hoạt động – số lượng hồ sơ CRM không có kế hoạch hoạt động.
  • Với Hoạt động hôm nay – số lượng hồ sơ CRM với các hoạt động hết hạn ngày hôm nay.
  • Với các hoạt động quá hạn – số lượng hồ sơ CRM có hoạt động quá hạn (chưa kết thúc hoạt động với thời hạn trong quá khứ).
bộ đếm crm trên bitrix24
Bộ đếm crm trên bitrix24

Nhấp vào bất kỳ bộ đếm nào để đi đến các bản ghi được nhóm theo tham số thời hạn hoạt động. Ví dụ: bạn muốn xem các bản ghi trong đó không có hoạt động nào được lên kế hoạch, có nghĩa là quy trình bán hàng đang bị hoãn lại. Nhấp vào Không có hoạt động truy cập trong Khách hàng tiềm năng để mở tất cả khách hàng tiềm năng mà không có kế hoạch hoạt động.

bộ đếm crm trên bitrix24
Bộ đếm crm trên bitrix24

Không có bộ đếm Hoạt động là tùy chọn & có thể được cấu hình bởi quản trị viên CRM trong CRM —> Khác —> Cài đặt —> Khác —> Cài đặt khác —> Hoạt động —> Thông số chung Hoạt động —> Bao gồm các giao dịch & khách hàng tiềm năng mà không có hoạt động trong bộ đếm menu.

bộ đếm crm trên bitrix24
Bộ đếm crm trên bitrix24
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 251