Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tác giả: Andrey Glushkov

Bitrix24.Sites có trình chỉnh sửa đồ họa tích hợp. Bạn có thể cắt một hình ảnh để phù hợp với khối, chỉnh sửa hình ảnh, áp dụng các bộ lọc và thêm hiệu ứng.

Làm thế nào nó hoạt động

Tải một hình ảnh lên một khối.

Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites
Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites

Sau đó bấm Chỉnh sửa.

Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites
Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites

Đầu tiên, bạn cần cắt một hình ảnh theo cách bạn cần.

Lưu thay đổi.

Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites
Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites

Chỉnh sửa hình ảnh. Bạn có thể áp dụng các bộ lọc, thêm văn bản, làm mờ hình ảnh, thêm nhãn dán, v.v.

Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites
Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites

Sau khi bạn thực hiện tất cả các sửa đổi cần thiết, nhấp vào Áp dụng ở góc trên cùng bên phải.

Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites
Trình chỉnh sửa đồ họa trong Bitrix24.Sites
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 73