Kết nối mạng Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Mạng Bitrix24 tập hợp tất cả người dùng Bitrix24. Kết nối mạng Bitrix24 với các kênh và  giao tiếp với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp của bạn.

1. Kết nối mạng Bitrix24

Chuyển đến Trung tâm liên hệ> mạng Bitrix24

b24networkchannel1.png

Chọn kênh mở mà bạn muốn kết nối Bitrix24. Kết nối với hoặc tạo kênh mới bằng cách nhấp vào Tạo Kênh mở > Định cấu hình .

Nhấp vào Kết nối để kết nối mạng Bitrix24.

b24networkchannel2.png

Điền vào mẫu đã mở.

b24networkchannel3.png
    • Tên – tên của cuộc trò chuyện trong danh sách liên lạc. Ngoài ra, khách hàng của bạn có thể tìm thấy cuộc trò chuyện này bằng tên của nó.
    • Mô tả ngắn gọn – mô tả ngắn gọn về cuộc trò chuyện của bạn để khách hàng của bạn có thể hiểu cuộc trò chuyện này để làm gì. Mô tả này cũng được hiển thị trong danh sách liên lạc.
    • Tin nhắn chào mừng – khách hàng của bạn nhận được tin nhắn này khi anh ấy / cô ấy mở cuộc trò chuyện.
Nếu bạn muốn gọi địa chỉ khách hàng theo tên, chỉ cần dán # USER_NAME # vào tin nhắn chúc mừng.
  • Avatar – tải lên một hình đại diện độc đáo để cho phép khách hàng của bạn tìm thấy cuộc trò chuyện này nhanh hơn.
  • Có thể tìm kiếm – bật tùy chọn này để khách hàng của bạn có thể tìm thấy cuộc trò chuyện này theo tên của nó.
  • Mã tìm kiếm – gửi mã này cho khách hàng của bạn để họ có thể tìm thấy cuộc trò chuyện này ngay cả khi tùy chọn Tìm kiếm bị tắt.

Lưu cài đặt và mạng Bitrix24 được kết nối.

b24networkchannel4.png

2. Tạo kênh hỗ trợ riêng không thể tìm kiếm

Bạn có thể tạo một kênh hỗ trợ riêng không thể tìm kiếm.

Chỉ cần tắt tùy chọn Tìm kiếm khi kết nối Bitrix24. Kết nối với kênh mở Bitrix24 và chia sẻ mã tìm kiếm với khách hàng của bạn để họ có thể liên hệ với công ty của bạn hoặc kết nối với kênh của bạn thông qua API REST.

Khách hàng của bạn nhập mã vào trường tìm kiếm trong Bitirix24 Messenger và nhấp vào Tìm kiếm trong Bitrix24.Network .

b24networkchannel5.png

Khách hàng của bạn gửi cho bạn một tin nhắn qua Bitrix24 Messenger.

b24networkchannel6.png

Bạn nhận được tin nhắn của khách hàng trong Bitrix24 Messenger. Nếu không tìm thấy khách hàng trong cơ sở dữ liệu CRM, khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo. Lịch sử tin nhắn được lưu vào mẫu CRM.

b24networkchannel7.png
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 172