Thay đổi tiêu đề danh mục cửa hàng trực tuyến

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Bạn có thể thay đổi tiêu đề danh mục cửa hàng trực tuyến mặc định. Tiêu đề này được sử dụng làm tiêu đề tab và cho SEO.

onlinestorename.jpg

Nhấp vào Cửa hàng trực tuyến> Danh mục thương mại> Danh mục :

onlinestorename1.jpg

Chọn một phần của danh mục thương mại được sử dụng trong cửa hàng trực tuyến của bạn> nhấp vào Sửa đổi .

onlinestorename2.jpg

Chuyển đến tab SEO > thêm tiêu đề danh mục cửa hàng trực tuyến vào phần mẫu META TITLE . Nhấp vào Lưu .

onlinestorename3.jpg

Sau đó, bạn sẽ thấy tiêu đề này là tiêu đề tab:

onlinestorename4.jpg

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi tiêu đề danh mục phụ của danh mục cửa hàng trực tuyến:

onlinestorename5.jpg

Hoặc bạn có thể bật tùy chọn tự động điền cho tiêu đề danh mục cửa hàng trực tuyến:

onlinestorename6.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 9