Thiết lập các trường trong chế độ xem Kanban

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể định dạng cấu hình các trường được hiển thị trong chế độ xem kanban và các trường được hiển thị trong biểu mẫu tạo nhanh.

Tùy chỉnh nhanh các trường biểu mẫu

Hình thức tạo nhanh cho phép tạo khách hàng tiềm năng mới hoặc giao dịch trực tiếp trong Kanban.

Phần 1: Quảng cáo dẫn / giao dịch

Theo hướng dẫn, khi sử dụng biểu mẫu tạo nhanh, bạn có thể chỉ định tên, số tiền và loại tiền, liên hệ và công ty.

Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu tạo nhanh bằng cách bấm vào Chọn trường> Tùy chỉnh trường tạo biểu mẫu nhanh

Phần 2: Tạo nhanh leads/deals với chế độ xem Kanban

Ví dụ: Hãy thêm trường “Người chịu trách nhiệm.”

Phần 3: Thêm trường muốn tạo cho biểu mẫu

Bây giờ ta có thể lựa chọn “Người có trách nhiệm” khi tạo một thỏa thuận nhanh chóng.

 

Phần 4: Thêm đối tượng có trách nhiệm với thỏa thuận

Tùy chỉnh giao diện xem biểu mẫu

Bạn có thể chọn chế độ xem nhanh 

Phần 5: Chọn định dạng cho trường xem nhanh

Mở biểu mẫu tạo nhanh> bấm Chọn trường> Tùy chỉnh trường xem biểu mẫu

Phần 6: Chỉnh sửa trường biểu mẫu

Ví dụ: Hãy thêm trường “Nhận xét .”

Phần 7: Bổ sung thêm các trường cần thiết

Bây giờ bạn có thể xem trường Nhận xét mới tạo ngay trong giao diện Kanban.

Hình 8: Xem mục mới tạo ngay trong giao diện Kanban

Lưu ý: Trường đã chọn sẽ không được hiển thị nếu nó không có thông tin

 

.

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 129