Thiết lập cấu hình các trường dữ liệu trong phần Deal của CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi thêm khách hàng tiềm năng / giao dịch / liên hệ mới, bạn cần điền vào các trường trong phần Deal của CRM.

Hình 1: Thêm khách hàng tiềm năng / giao dịch / liên hệ mới

Cách Thiết lập cấu hình các trường dữ liệu trong phần Deal của CRM

Trong phần Deal của CRM bao gồm các mục chứa các trường.

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trường hoặc ẩn các trường mà bạn không sử dụng. Chỉ cần nhấp vào nút Change:

Hình 2: Hướng dẫn thiết lập cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Sử dụng nút bên trái để thay đổi thứ tự của các trường. Nhấp vào nút Cogwheel > Hide để ẩn trường đã chọn.

Hình 3: Hướng dẫn thiết lập cấu hình các trường trong phần Deal của CRM

Tùy chọn “Luôn hiển thị”

Theo mặc định, khi xem các trường trong phần Deal của CRM, bạn chỉ thấy các trường được điền vào. Ví dụ: nếu bạn chỉ điền vào trường “Họ” khi thêm khách hàng tiềm năng mới, các trường “Tên” và “Tên đệm” sẽ không được hiển thị.

Nhưng đôi khi, bạn cần để trống một trường và điền vào sau. Trong trường hợp này, nhấp vào nút Răng cưa và kích hoạt tùy chọn Show always :

Hình 4: Hướng dẫn tuỳ chọn luôn hiển thị

Hoặc kích hoạt tùy chọn này khi thêm một trường mới:

Hình 5: Hướng dẫn tuỳ chọn luôn hiển thị

Trường này sẽ được hiển thị ngay cả khi nó không được điền vào.

Hình 6: Hướng dẫn tuỳ chọn luôn hiển thị

Tất cả bạn cần làm là nhấp vào trường này để điền vào.

Hình 7: Hướng dẫn tuỳ chọn luôn hiển thị

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 35