Kết nối trang web của bạn với Google Analytics

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web.

Để kết nối Google Analytics với trang web của bạn được tạo trong Bitrix24.Sites, bạn cần chỉ định ID theo dõi Google Analytics trong phần cài đặt trang hoặc trang.

Làm thế nào để làm điều đó

⊗ Lưu ý: Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Mở trang web Google Analytics và đăng ký.

Hoàn thành biểu mẫu và chỉ định địa chỉ trang web Google Analytics sẽ được kết nối với.

Sao chép ID theo dõi.

Dán ID này vào trường tương ứng trong phần cài đặt trang web. Ngoài ra, ở đó bạn có thể chỉ định dữ liệu nào sẽ gửi đến Google Analytics..

Lưu thay đổi. Giờ đây, bạn có thể xem thống kê trang web của mình trong tài khoản Google Analytics.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 27