Cách tạo hóa đơn

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
 • Khi một thỏa thuận được đóng lại, bạn cần tạo một hóa đơn. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng trong Bitrix24 CRM!

Cách tạo hóa đơn

Có một số cách để tạo hóa đơn:

 • Tạo hóa đơn từ một thỏa thuận cụ thể

 • Tạo hóa đơn từ danh sách giao dịch

 • Tạo hóa đơn trong phần CRM> Inoices

 • Tạo hóa đơn từ trang Liên hệ hoặc Công ty

 • Tạo hóa đơn từ danh sách Liên hệ hoặc Công ty

Trong mọi trường hợp, bạn sẽ nhận được mẫu hóa đơn mới.

Cách điền vào mẫu hóa đơn mới

Một mẫu hóa đơn mới được chia thành các mục:

 • Thông tin hóa đơn

Tại đây bạn cần thêm thông tin chung – tên, trạng thái, thời hạn thanh toán và người chịu trách nhiệm.

 • Người trả tiền

Bạn cần chỉ định một người trả tiền trong mục này. Bạn có thể chọn một công ty hoặc một liên hệ từ danh sách hoặc tạo một công ty mới.

Bạn có thể xem thông tin ngắn gọn về khách hàng sau khi chọn người trả tiền.

 • Phương thức thanh toán

Chọn phương thức thanh toán cần thiết từ danh sách.

Chi tiết công ty của bạn cũng được hiển thị trong mục này.

 • Thanh toán định kỳ

Bạn có thể tạo hóa đơn định kỳ nếu bạn thường tạo cùng một hóa đơn.

 • Mục hóa đơn

Chọn sản phẩm và cấu hình giảm giá và thuế trong khối này.

Thao tác với hóa đơn

Hóa đơn của bạn đã sẵn sàng. Những hành động bạn có thể thực hiện với nó?

 • Bạn có thể in hóa đơn và gửi cho khách hàng qua thư
 • Tải xuống dưới dạng tệp PDF
 • Gửi hóa đơn cho khách hàng bằng e-mail
 • Gửi cho khách hàng liên kết hóa đơn
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 63