Hành động nhóm với các tác vụ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Đôi khi bạn cần áp dụng một hành động cho một nhóm các tác vụ (hoặc tất cả các tác vụ), đây là cách thực hiện điều này trong Bitrix24:

  • Chọn tác vụ (đánh dấu); Hãy nhớ rằng bạn có thể sử dụng tìm kiếm & bộ lọc trên danh sách tác vụ
  • Điều hướng đến tab hành động nhóm Chọn Hành động  nằm trong danh sách tác vụ
Hình 1 : Chọn các tác vụ muốn tạo hành động nhóm
  • Chọn hành động
Hình 2: Chọn hành động muốn thực hiện
  • Áp dụng
Hình 3: Áp dụng hành động đã chọn

Điều này có nghĩa là bạn không cần phải mở từng tác vụ riêng lẻ, nhưng bạn có thể áp dụng hành động đã chọn cho nhóm tác vụ.

Cho tất cả các tác vụ

Đối với tất cả các tab nằm bên dưới danh sách tác vụ. Sử dụng tùy chọn này để áp dụng hành động đã chọn cho tất cả các tác vụ trong danh sách. Xin lưu ý rằng hành động sẽ được áp dụng cho tất cả các tác vụ được liệt kê trong bộ lọc tài khoản và cấu hình tìm kiếm.

Hình 4 : Áp dụng hành động cho tất cả các tác vụ

Nếu bạn cần áp dụng một hành động cho tất cả các tác vụ bạn có quyền truy cập, vui lòng truy cập Tác vụ> Tất cả . Đối với quản trị viên tài khoản – vui lòng kích hoạt chế độ Quản trị viên trong Hồ sơ để truy cập tất cả các tác vụ tài khoản từ, Nhiệm vụ> Tất cả .

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 62