Quyền truy cập kênh

Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào Kênh khi kết nối mạng xã hội/trình nhắn tin với Bitrix24.

Nhấp vào Trung tâm liên hệ > chọn bất kỳ mạng xã hội/trình nhắn tin nào > nhấp vào nút Cấu hình trong phần Quyền truy cập .

accessopen1.png

Danh sách các quyền truy cập có sẵn:

  • Kênh mở – Xem/Chỉnh sửa
  • Kết nối các kênh liên lạc – Chỉnh sửa
  • Thống kê truyền thông – Xem
  • Lịch sử liên lạc – Xem
  • Tham gia trò chuyện – Thực thi
  • Xếp hạng hội thoại – Thực thi
  • Thông số chung – Chỉnh sửa
Cấu hình quyền truy cập Kênh mở chỉ khả dụng cho những người đăng ký gói Bitrix24 Start +, CRM +, Standard hoặc Professional . Người đăng ký gói miễn phí hoặc dự án + không thể thêm vai trò mới hoặc chỉnh sửa vai trò mặc định (Quản trị viên, Giám đốc điều hành, Người quản lý).

Quyền truy cập được dựa trên vai trò. Theo mặc định, có ba vai trò: Quản trị viên, Giám đốc điều hành và Quản lý.

Nhấp vào Thêm để thêm vai trò mới.

accessopen2.png

Chỉ định tên Vai trò và định cấu hình quyền truy cập cho vai trò này. Nhấp vào Lưu .

accessopen3.png

Sau đó, bạn cần chỉ định một vai trò cho người dùng/bộ phận. Nhấp vào Thêm quyền truy cập và chọn người dùng/bộ phận.

accessopen4.png
Lưu ý rằng quyền truy cập được định cấu hình sẽ được áp dụng cho tất cả các kênh mở, bạn không thể định cấu hình quyền truy cập cho một kênh mở cụ thể
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 57