Làm thế nào để tránh gửi tin nhắn đến địa chỉ Email không hợp lệ hoặc không tồn tại

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Email có thể không được nhận bởi khách hàng của bạn vì những lý do khác nhau. Một trong những lý do phổ biến nhất là địa chỉ Email được cung cấp bởi khách hàng của bạn không tồn tại hoặc không hợp lệ. Những Email như vậy được coi là “lỗi” (Errors).

Nếu bạn có quá nhiều Email “lỗi” (Errors), giới hạn hàng ngày sẽ không được tăng lên.

Đọc thêm về giới hạn đối với các email gửi đi trong bài viết – Giới hạn các email gửi đi.

Làm thế nào để tránh bị “lỗi”

Đảm bảo rằng trạng thái “lỗi” không phải do lỗi máy chủ thư.

Ví dụ: bạn đã tạo một chiến dịch email. Trong thống kê chiến dịch, bạn thấy rằng một số email có trạng thái “lỗi”.
Vì nó ảnh hưởng đến giới hạn hàng ngày của bạn, bạn cần lấy danh sách các địa chỉ Email của người nhận với trạng thái “lỗi” và thêm các địa chỉ email đó vào loại trừ khi tạo chiến dịch email tiếp theo của bạn.

Nhấp vào số lượng “lỗi” trong phần thống kê chiến dịch.

Nhấp vào nút bánh răng > Xuất dữ liệu để nhận danh sách người nhận có trạng thái “lỗi”.

Mở tệp và sao chép danh sách các địa chỉ Email.

Có hai tùy chọn để thêm các địa chỉ Email này vào loại trừ:

1) Thêm địa chỉ email vào Danh sách đen

Nhấp vào CRM Marketing > Danh sách đen (Black list) > Thêm vào danh sách (Add to list) > dán địa chỉ Email > nhấp vào Nhập (Import).

2) Tạo một phân khúc đặc biệt

Nhấp vào CRM Marketing > Phân đoạn > Tạo phân đoạn (Create Segment) > nhấp vào nút nhập (Import) trong trường danh sách người nhận tùy chỉnh.

Dán danh sách địa chỉ email và nhấp vào Nhập (Import).

Lưu phân khúc mới.

Khi tạo một chiến dịch email mới, nhấp vào Loại trừ (Exclusions) > Chọn phân đoạn (Select segment).

Chọn phân đoạn đã tạo và nhấp vào Lưu (Save).

Cho dù bạn đã chọn tùy chọn nào, tin nhắn sẽ không được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong danh sách loại trừ hoặc danh sách đen và bạn sẽ không nhận được trạng thái “lỗi” từ những người nhận này lần thứ hai.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 110