Các định dạng tệp không thể đồng bộ hóa trong ứng dụng trên Máy tính

You are here:
  • KB Home
  • Các định dạng tệp không thể đồng bộ hóa trong ứng dụng trên Máy tính
Thời gian đọc dưới 1 phút

Không thể đồng bộ hóa một số tệp hoặc thư mục trong ứng dụng Bitrix24 Desktop. Dưới đây là danh sách các định dạng tệp mà bạn có thể thêm vào Bitrix24 Drive của mình thông qua trình duyệt nhưng chúng sẽ không được đồng bộ hóa với máy tính cục bộ của bạn (và ngược lại):

  • .pl
  • .lnk
  • .ini
  • .tmp

Các tệp hoặc thư mục chứa ký hiệu / \ : * ? " ' | { } % ; & ~ # < >trong tên của chúng cũng sẽ không được đồng bộ hóa.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 4