Thêm logo riêng

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Người đăng ký gói thương mại Bitrix24 có thể thêm logo của công ty riêng vào tài khoản Bitrix24. Tùy chọn này có thể được tìm thấy trong Cài đặt trong menu bên trái:

Thêm logo riêng
Thêm logo riêng

Xin lưu ý rằng chỉ quản trị viên tài khoản Bitrix24 của bạn mới có quyền truy cập vào trang cài đặt

Sử dụng tab “tải lên logo” trong phần Logo công ty. Xin lưu ý rằng kích thước tệp tối đa không được vượt quá 222px x 55px

Thêm logo riêng
Thêm logo riêng

Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể xóa logo và tải lên một cái mới nếu cần thiết

Tệp đã tải lên sẽ được hiển thị dưới dạng logo của công ty bạn ở góc trên cùng bên trái cho tất cả người dùng tài khoản Bitrix24

Thêm logo riêng
Thêm logo riêng
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 261